Mẫu Đơn Học Lái Xe ÔTô

November 7, 2013 No Comments »

logoo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

 

Kính gửi: TT DẠY NGHỀ  LÁI XE TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tôi là: …………………………………………………Quốc tịch: …………………………………….

Sinh ngày:……tháng …..năm ………………… Nơi sinh: …………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu)…………………………………………………

Cấp ngày ………. tháng ……….. năm …………. Nơi cấp:……………………………………..

Đã có GPLX số:………..hạng ……do……….cấp ngày ……tháng …….năm ……………..

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng………………….

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khỏe

– 06 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (nền xanh )

– Bản photocopy chứng minh nhân dân

– Các tài liệu khác có liên quan gồm:…………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

       …………., ngày ….. tháng ….. năm

             Người viết đơn

                                            (ký và ghi rõ họ tên)

Download File Mẫu Đơn Học Lái Xe ÔTô Tại Đây :  Click DownloadBình Luận